1-مهدی ابراهیمی لامع

2-علی پور صفری

3-آسیه رئوفی

4-سیده فاطمه صداقتی نیا

5-آروین ابدرم

6-سید ابراهیم پیره

7-مرجان درودی

................................

شهر شرکت کنندگان

دزفول-1نفر

کنگاور-1نفر

یاسوج-1نفر

سقز-1نفر

سنقر کلیایی-1نفر

آبادان-1نفر