1-مرتضی معصومی

2-فاطیما فاطری

3-حیدر فیض آبادی

4-مرتضی حیدری مرنگلو

5-منصوره عالمی

6-معصومه ترک نژاد

7-عفت خادمی

8-حسین خیر آبادی

9-نجمه بانشی

10-یگانه سعادتی فرد

11-فریده قلی زاده

12-رکسانا ایور

13-مینا شکری

14-حضرتیان فام

15-حمیدرضا پوستی زاده

شهر شرکت کنندگان

تهران-3نفر

دزفول-2نفر

قم-2نفر

کنگاور-1نفر

شیراز-1نفر

بابلسر-1نفر

کاشان-1نفر

گرگان-1نفر

ارومیه-1نفر

مشهد-1نفر

نیشابور-1نفر