مهلت ارسال داستان کوتاه به سومین دوره جایزه ادبی فانوس به پایان رسید.

 

تعداد شرکت کنندگان //2 آبان ماه 1391//65نفر//65 داستان کوتاه//