بنام خداوند بخشنده و مهربان

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله چهارم داوری راه یافت

1-مرجان درودی

2-عارف ساسانی

3-زهرا امیری

4-مهدی ابراهیمی لامع

5-فاطمه دانشور جلیل

6-حسین بی ازار

7-روح انگیز ثبوتی

8-سید ابراهیم پیره

9-فرزانه امیرخانی

10-ملوک هاشمی

11-محسن کاویانی

12-محمدرضا آگاه

13-آروین ابدرم

14-آسیه رئوفی

15-مریم غفاری جاهد

16-مرتضی حاتمی

17-سید امین منجگانی

18-مصطفی احمدی

19-هاجر انسان

20-فاطمه باقریان

21-علی پورصفری

22-داوود قنبری

23-رضا فلاح

24-لیلا امینی

25-لیلا مالک

26-فریده قلی زاده

27-رقیه فرمانی

28-علی اصغر کاویانی

29-مینا شکری

30-دکتر رجب علی مسعودی کاخکی

31-منصوره عالمی

32-حیدر فیض آبادی

33-حضرتیان فام

34-فاطیما فاطری

35-فاطمه صداقتی نیا

36-عفت خادمی

37-رکسانا ایور

38-فریده قلی زاده

39-یگانه سعادتی فرد

40-مرتضی حیدری مرنگلو

41-مرتضی معصومی

42-معصومه ترک نژاد

43-لیلا شاعلی

44-زهرا خدادای

45-ندا سادات هاشمی

46-زهرا بهاردوست

47-فاطمه داداشی

48-فلورا نعمت الهی

49-ساموئل کابلی

50-مهدی حسن زاده

51-سارا مهر آرا

52-فاطمه قره چمنی

53-حمیدرضا پوستی زاده