بنام خداوند بخشنده و مهربان

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی سوم داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس رسیده

1-مرجان درودی

2-زهرا امیری

3-ملوک هاشمی

4-مهدی ابراهیمی لامع

5-محمدرضا آگاه

6-فاطمه دانشور جلیل

7-آروین ابدرم

8-حسین بی آزار

9-روح انگیز ثبوتی

10-آسیه رئوفی

11-سید ابراهیم پیره

12-فرزانه امیرخانی

13-داوود قنبری

14-مرتضی حاتمی

15-علی پور صفری

16-فاطمه باقریان

17-مصطفی محمدی

18-سید امین منجگانی

19-نجمه بانشی

20-مینا شکری

21-منصوره عالمی

22-حیدر فیض آبادی

23-حضرتیان فام

24-دکتر رجب علی مسعودی کاخکی

25-فاطیما فاطری

26-فاطمه صداقتی نیا

27-عفت خادمی

28-رکسانا ایور

29-فریده قلی زاده

30-معصومه ترک نژاد

31-لیلا شاعلی

32-مهدی حسن زاده

33-ساموئل کابلی

34-زهرا بهاردوست

35-ندا سادات هاشمی