بنام خداوند بخشنده ومهربان

نویسندگانی که داستانهایشان به مرحله ی دوم داوری سومین دوره جایزه ادبی فانوس رسیده

1-مهدی ابراهیمی لامع

2-ملوک هاشمی

3-زهرا امیری

4-ندا سادات هاشمی

5-زهرا بهاردوست

6-لیلا شاعلی

7-ساموئل کابلی

8-مهدی حسن زاده

9-مصطفی محمدی

10-روح انگیز ثبوتی

11-آروین ابدرم

12-آسیه رئوفی

13-سید ابراهیم پیره

14-مرتضی حاتمی

15-علی پور صفری

16-نجمه بانشی

17-رکسانا ایور

18-فریده قلی زاده

19-معصومه ترک نژاد

20-مرجان درودی

21-مینا شکری

22-حضرتیان فام

23-فاطیما فاطری

24-فاطمه صداقتی نیا

25-عفت خادمی