سومین دوره جایزه ادبی فانوس -آخرین دوره این جایزه و رقابت سالم بین نویسندگان داستانویس عزیزمان ست.که بعد از این دوره در کل چراغ فانوس را برای همیشه خاموش میکنیم .امیدوارم روشنایی این سه دوره و یک دوره بین سه دوره که داستانک بود و سه دوره داستان کوتاه توانسته باشیم فانوس راه و پیشرفتی بوده باشیم پس فرصت را از دست ندهید و در آخرین دوره که هر چه بیشتر تعداد شرکت کنندگان آن بیشتر باشد برگزیدگان هم بیشتر خواهند بود مارا همراهی کنید و در نهایت با سه دوره و یک تک دوره توضیح داده شده در پایان و اتمام کامل سومین دوره شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.

 

با تشکر مدیریت جایزه ادبی فانوس