نفر اول-مرتضی حاتمی

نفر دوم-نویسنده ای این رتبه را کسب نکرد.

نفر سوم-فاطیما فاطری

نفر چهارم-رکسانا ایور

نفر پنجم-لیلا شاعلی

نفر ششم-سید ابراهیم پیره

نفر هفتم-معصومه ترک نژاد

نفر هشتم-زهرا امیری

نفر نهم-زهرا بهاردوست

نفر دهم-فریده قلی زاده

نفر یازدهم-عفت خادمی

نفر برگزیده-سطح داستان-خوب-نجمه بانشی