1-روح انگیز ثبوتی

2-مصطفی محمدی

3-دکتر حمید عابدیها

4-مریم غفاری جاهد

5-دکتر رجب علی مسعودی کاخکی

6-محمد هادی جمیلی

7-سپیده آل داوود

8-محمد مهدی آل داوود

..............................................

شهر محل سکونت شرکت کنندگان

تهران-3نفر

مشهد-2نفر

قزوین-1نفر

دبی-1نفر

گناباد-1نفر