1-عارف ساسانی 

 

2-هاجر انسان

 

3-سید حسین علی منجگانی

 

4-سید عرفان منجگانی

 

5-شهناز انسان

 

6-سید امین منجگانی

 

7-حسین بی ازار

 

8-فرزانه امیرخانی

 

9-دکتر نسرین مسعودی کاخکی

 

10-محمدرضا آگاه

 

11-مهدی زارع

 

12-محسن کاویانی

 

شهر شرکت کنندگان

 

نیشابور-5نفر

 

اصفهان-1نفر

 

تهران-1نفر

 

مرودشت-1نفر

 

قم-1نفر

 

مراغه-1نفر

 

لسانجلس-1نفر

 

سنقر-1نفر